PRÁVNÍ SERVIS

Realitní kancelář ORKA úzce spolupracuje s Advokátní a insolvenční kanceláří s.r.o. - Andree, Dolní náměsí 43, Olomouc, která zajišťuje právní služby v běžných oblastech práva a to zejména občanského, obchodního, trestního, rodinného a exekučního.

Advokátní a insolvenční kancelář s.r.o. pro naše klienty zajišťuje následující služby včetně úschovy peněz (depozitní služby)

Právní pomoc je zajišťována těmito formami:

 • právními poradami
 • právními rozbory
 • zastupováním klienta před soudy všech stupňů, orgány veřejné správy a samosprávy

Občanské právo, zejména:

 • sepis smluv týkajících se převodu nemovitostí - kupní, darovací, o převodu vlastnictví bytové jednotky, prohlášení vlastníka budovy, zástavy, věcná břemena
 • sepis smluv o převodu vlastnictví movitých věcí, půjčky
 • rozvodová agenda včetně vypořádání společného jmění manželů
 • sousedské právo
 • bytové právo - nájem a podnájem - družstevní byty, nájem a podnájem nebytových prostor
 • zajištění pohledávek, úschovy listin a peněz
 • občanská sdružení
 • náhrady škod

Obchodní právo, zejména:

Exekuce, zejména:

 • vymáhání pohledávek
 • návrhy na provedení exekuce - spolupráce s exekutory
 • zastupování a právní pomoc dlužníkům

Rozhodčí řízení:

 • zastupování v řízení
 • výkon funkce rozhodce

andree2