Správa nemovitostí

Nabídka služeb v oblasti správy nemovitostí Realitní kanceláří ORKA

 • pravidelný měsíční výběr prostředků do fondu oprav/nájemného, včetně kontroly plateb a upomínání dlužníků
 • smluvní zajištění dodávek služeb a médií nutných pro provoz nemovitosti
 • pravidelný měsíční výběr záloh na služby (společná elektřina, studená voda, teplo,teplá užitková voda apod.), včetně kontroly plateb a upomínání dlužníků
 • pravidelné měsíční úhrady záloh dodavatelům příslušných služeb
 • rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytů dle platných předpisů
 • konečné vyúčtování studené vody, teplé užitkové vody, tepla a ostatních služeb na jednotlivé jednotky (přeplatky-nedoplatky) v souladu s platnými předpisy
 • vedení řádné evidence osob užívajících byty
 • vedení řádné evidence stavebně-technického stavu nemovitosti
 • pravidelné revize, odborné prohlídky či zkoušky v rozsahu stanoveném předpisy (zařízení tlaková, zdvihací, elektrická, plynová, společné televizní antény, komíny, hromosvody, hydranty, hasicí přístroje)
 • opravy a údržba společných prostor domu, operativní odstraňování poruch a havárií, nepřetržitá telefonická havarijní služba
 • výběrová řízení na vybrané velké opravy nebo rekonstrukce
 • technická pomoc v investiční výstavbě, stavební dozor, spolupráce s autorským dozorem projektanta při vybraných opravách nebo rekonstrukcích
 • dezinfekce-dezinsekce-deratizace společných prostor domu, úklid společných prostor v domě, domovnické služby
 • provoz a údržba specifických zařízení a vybavení domu, např. výtahu, společné televizní antény, domovní prádelny, mandlovny
 • právní služby, včetně vymáhání dlužných částek fondu oprav/nájemného a služeb